TSİP PARTİ OKULU:

KÜTÜPHANE


MARKS - ENGELS - LENİN - STALİN KİTAPLARI ARŞİVİ

(NOT: MARKS - ENGELS - LENİN - STALİN ARŞİVİ  halkcephesi kütüphane SAYFASINDAN ALINMIŞTIR.)  


Engels: Komünizmin İlkeleri

Marks-Engels: Komünist Manifesto

Marks-Engels: Alman İdeolojisi

Marks-Engels: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı

Marks-Engels: Lahey'de Yapılan Genel Kongre Kararlarından

Marks-Engels: Enternasyonal İçindeki Sahte Bölünmeler

K. Marks: 1844 Elyazmaları - Ekonomi Politik ve Felsefe

K. Marks: Feuerbach Üzerine Tezler

K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)

K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

K. Marks: Fransa'da İç Savaş

K. Marks: Uluslararası İşçi Birliğinin Kuruluş Çağrısı

K. Marks: Gotha Programının Eleştirisi

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Giriş

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: I

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: II

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: III

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliği

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları

K. Marks: People's Paper'ın Yıldönümünde Yapılan Konuşma

K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye

K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr

K. Marks: Burjuvazi ve Karşı-Devrim

K. Marks: Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

K. Marks: 18 Mart 1871 Komününün Yıldönümünü Kutlamak İçin Yapılan Mitingde Alınan Kararlar

K. Marks: Toprağın Ulusallaştırılması

K. Marks: Lahey Kongresi

K. Marks: Proudhon Üzerine

F. Engels: Marks'ın Kapital'i

F. Engels: Karl Marks'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'sı

F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu

F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim

F. Engels: Anti-Dühring

F. Engels: Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü

F. Engels: Maddi Nedenlerden Çıkartılmış Piyade Taktiği

F. Engels: Feodalitenin Çöküşü ve Burjuvazinin Yükselişi

F. Engels: Kolonya'da Komünistlerin Yargılanması

F. Engels: Köylüler Savaşı

F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu

F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

F. Engels: Otorite Üzerine

F. Engels: Blankici Komün Mültecilerinin Programı

F. Engels: Rusya'daki Toplumsal İlişkiler Üzerine

F. Engels: Konut Sorunu

F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu

F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi

F. Engels: Karl Marks

F. Engels: Marks'ın Mezarı Başındaki Konuşma

Marks-Engels: M e k t u p l a r

Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 1

Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 2

Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 3

Engels: Komünizmin İlkeleri

Marks-Engels: Komünist Manifesto

Marks-Engels: Alman İdeolojisi

Marks-Engels: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı

Marks-Engels: Lahey'de Yapılan Genel Kongre Kararlarından

Marks-Engels: Enternasyonal İçindeki Sahte Bölünmeler

K. Marks: 1844 Elyazmaları - Ekonomi Politik ve Felsefe

K. Marks: Feuerbach Üzerine Tezler

K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)

K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

K. Marks: Fransa'da İç Savaş

K. Marks: Uluslararası İşçi Birliğinin Kuruluş Çağrısı

K. Marks: Gotha Programının Eleştirisi

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Giriş

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: I

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: II

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: III

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliği

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları

K. Marks: People's Paper'ın Yıldönümünde Yapılan Konuşma

K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye

K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr

K. Marks: Burjuvazi ve Karşı-Devrim

K. Marks: Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

K. Marks: 18 Mart 1871 Komününün Yıldönümünü Kutlamak İçin Yapılan Mitingde Alınan Kararlar

K. Marks: Toprağın Ulusallaştırılması

K. Marks: Lahey Kongresi

K. Marks: Proudhon Üzerine

F. Engels: Marks'ın Kapital'i

F. Engels: Karl Marks'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'sı

F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu

F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim

F. Engels: Anti-Dühring

F. Engels: Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü

F. Engels: Maddi Nedenlerden Çıkartılmış Piyade Taktiği

F. Engels: Feodalitenin Çöküşü ve Burjuvazinin Yükselişi

F. Engels: Kolonya'da Komünistlerin Yargılanması

F. Engels: Köylüler Savaşı

F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu

F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

F. Engels: Otorite Üzerine

F. Engels: Blankici Komün Mültecilerinin Programı

F. Engels: Rusya'daki Toplumsal İlişkiler Üzerine

F. Engels: Konut Sorunu

F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu

F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi

F. Engels: Karl Marks

F. Engels: Marks'ın Mezarı Başındaki Konuşma

Marks-Engels: M e k t u p l a r

Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 1

Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 2

Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 3


LENİN ARŞİVİ


 

Cilt 1


Cilt 2


Cilt 3


Cilt 4


Cilt 5


Cilt 6


Cilt 7


Cilt 8


Cilt 9


Cilt 10


Cilt 11


Cilt 12

 

ÖRGÜTSEL ÖNDERLİK SORUNLARI ÜZERİNE

 

PRATİK ÇALIŞMA ÜZERİNE

 

SSCB’DE SOSYALİZMİN EKONOMİK PROBLEMLERİ

 

SON SÖYLEV

 

Dilbiliminde Marksizm Üzerine, Stalin

 

ÖZELEŞTİRİ ÜZERİNE

 

ÖZELEŞTİRİ ŞİARININ BAYAĞILAŞTIRILMASINA KARŞI

 

TERMİNOLOJİK TANIMLAR VE ARAŞTIRMANIN KONUSU 1

 

TERMİNOLOJİK TANIMLAR VE ARAŞTIRMANIN KONUSU 2

 

PARTİ İNŞASININ ÖNÜNDEKİ GÖREVLER ÜZERİNE RAPOR

 

J.V. Stalin'in Ekonomistlerle Görüþme Tutanaði

 

SOSYALİZMİN NİHAİ ZAFERİ ÜZERİNE

 

İVANOV İVAN FİLİPOVİÇ YOLDAŞA YANIT

 

SOSYALİZMİN EKONOMİK SORUNLARI 


SOSYALIZME BRITANYA YOLU ÜZERINE

 

İVANOV İVAN FİLİPOVİÇ YOLDAŞA YANIT (tek Ulkede sosyalizm)

 

İKTİDARIN ELE GEÇİRİLMESİNDEN ÖNCE VE SONRA PARTİ

 

G. TELİYA YOLDAŞIN ANISINA

 

A.M. GORKİ'YE MEKTUP

 

"EMPERYALIST ZINCIR, EN ZAYIF YERINDEN KOPAR" TEZI

 

Ulus Nedir?

 

ulusal sorunun ele alinisi uzerine

 

ULUSAL SORUN VE LENİNİZM

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- ULUSAL HAREKET

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- SORUNUN KOYULUŞU

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- ULUSAL-KÜLTÜREL ÖZERKLİK

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- "BUND", ONUN MİLLİYETÇİLİĞİ VE AYRILIKÇILIĞI

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- KAFKASYALILAR, TASFİYECİLERİN KONFERANSI

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- RUSYA'DA ULUSAL SORUN

 

ANARSIZM VE SOSYALIZM

 

ANARSIZM MI SOSYALIZM MI?

 

DİYALEKTİK YÖNTEM

 

MATERYALİST TEORİ

 

PROLETER SOSYALİZMİ

 

ANARŞİSTLER PROLETER SOSYALIZMINE NASIL BAKIYORLAR?

 

DIALEKTIK MATERIALIZM

 

MARKSİST FELSEFİ MATERYALİZMİN TEMEL NİTELİKLERİ

 

TARİHSEL MATERYALİZM

 

DIYALEKTIK VE TARIHSEL MATERYALIZM

 

MARKSIZM VE ULUSAL SORUN - 1913

 

KADROLAR ÜZERINE

 

LENİNİZMİN TEMELLERİ ÜZERİNE - 1924

 

LENİNİZMİN TARİHSEL KÖKLERİ

 

YÖNTEM

 

TEORİ

 

PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ

 

KÖYLÜ SORUNU

 

ULUSAL SORUN

 

STRATEJİ VE TAKTIK

 

PARTİ

 

ÇALIŞMA STİLİ

 

EKONOMISTLERLE GÖRÜŞME TUTANAĞI -1942-52

 

SOVYET HALKLARINA FAŞİST SALDIRIYA KARSI SAVAS CAGRISI - 1941

 

TROÇKİ’NİN MEKTUBU ÜZERİNE

 

ÖZELEŞTİRİ ÜZERİNE

 

ÖZELEŞTİRİ ŞİARININ BAYAĞILAŞTIRILMASINA KARŞI

 

TROÇKİSTLER VE DİĞER İKİ YÜZLÜLERİN TASFİYESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER ÜZERİNE

 

DILBILIMINDE MARKSIZM ÜZERINE

 

STALIN: KORKUNÇ İVAN FILMI ÜZERINE

 

TROÇKİ’NİN MEKTUBU ÜZERİNE

 

BAY MORRISON’A CEVAP

 

ÇİN DEVRİMİ'NİN PERSPEKTİFLERİ ÜZERİNE

 

PARTI İÇI GELIŞMEDE KARŞITLIKLAR

 

PARTI İÇINDEKI KARŞITLIKLARIN KAYNAĞI

 

SBKP(B) İÇİNDEKİ MUHALEFETİN ÖZELLİKLERİ

 

SBKP(B) İÇİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

 

MUHALEFET İŞ BAŞINDA

 

PROLETARYA DİKTATÖRLÜ⁄Ü'NÜN DÜŞMANLARI MUHALEFETİ NE İÇİN ÖVÜYORLAR

 

MUHALEFET BLOKU'NUN YENİLGİSİ

 

SBKP(B) XV. KONFERANSININ PRATİK ANLAMI VE ÖNEMİ

 

TEK TEK KAPİTALİST ÜLKELERDE SOSYALİZMİN ZAFERİ SORUNU

 

SSCB'DE SOSYALİZMİN İNŞA SORUNU

 

MUHALEFET VE PARTİ'NİN BİRLİGİ SORUNU

 

ÇİN DEVRİMİ'NİN SORUNLARI

RKP(B) MK VE MKK PLENUM TOPLANTISINDA KONUŞMA TROÇKIZM ÜZERINE

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ FAALİYET RAPORUNU KAPAYIŞ KONUŞMASI

 

YENİ MUHALEFET"İN TEMEL SORUNDA, DEVRİMİMİZİN KARAKTERİ VE PERSPEKTİFLERİ SORUNUNDA TROÇKİZME GEÇİŞİ

 

MUHALEFET BLOKU'NUN PRATİK PLATFORMU

 

MUHALEFET BLOKU'NUN "DEVRİMCİ" SÖZLERİ VE OPORTÜNİST FİİLLERİ

 

MUHALEFET BLOKU'NUN GELİŞMESİNDE AŞAMALAR

 

MUHALEFET BLOKU'NUN TEMEL HATASI

 

MUHALEFET BLOKU'NUN SİYASİ VE ÖRGÜTSEL HATALARI

 

PARTI YARATILMASI DÖNEMI 1883-1901

 

PARTININ OLUŞTURULMASI - BOLŞEVIK MENŞEVIK GRUPLARIN ORTAYA ÇIKIŞI 1901-1904

 

BIRINCI RUS DEVRIMI DÖNEMINDE BOLŞEVIKLER VE MENŞEVIKLER 1904-1907

 

BOLSEVIKLERIN BAĞIMSIZ PARTI KURMASI 1908-1912

 

BIRINCI EMPERYALIST SAVAŞTAN ÖNCE BOLŞEVIK PARTISI 1912-1914

 

EMPERYALIST SAVAŞ DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1914-MART 1917

 

SOSYALIST DEVRIMI HAZIRLAMA DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI NISAN 1917-1918

 

İÇ SAVAŞ DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1918-1920

 

EKONOMIK RESTORASYONA GEÇIŞ DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1921-1925

 

SOSYALIST SANAYILEŞME DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1926-1929

 

TARIMIN KOLLEKTIFLEŞTIRILMESI DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1930-1934

 

SOSYALIST İNŞA MÜCADELESINDE BOLŞEVIK PARTISI- YENI ANAYASANIN KABULÜ 1935-1937

 

ANAYASA (INGILIZCE VE RUSCA)

 

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SBKP(B) XVI. PARTİ KONGRESİ'NE SİYASİ FAALİYET RAPORU

 

SINIF OLARAK KULAKLARIN TASFİYESİ SORUNUNA İLİŞKİN

 

KOLLEKTIF ÇIFTLIK HAREKETININ SORUNLARINA ILIŞKIN

 

BÜYÜME ZORLUKLARI, SINIFLAR MÜCADELESI VE TÜM CEPHE BOYUNCA SOSYALIZMIN SALDIRISI


 

STALİN ARŞİVİ


Cilt 1.pdf

 

Cilt 2.pdf

 

Cilt 3.pdf

 

Cilt 4.pdf

 

Cilt 5.pdf

 

Cilt 6.pdf

 

Cilt 7.pdf

 

Cilt 8.pdf

 

Cilt 9.pdf

 

Cilt 10.pdf

 

Cilt 11.pdf

 

Cilt12.pdf

 

Cilt13.pdf

 

Cilt14.pdf

 

Cilt16.pdf

 

Konferans Gündeminin İlk Maddesi üzerinde konuşma: "SultanGaliyev olayı"

 

CLAUSEWİTZ, SAVAŞ VE SAVAŞ SANATI SORUNLARI ÜZERİNE, ALBAY PROFESÖR DR. RASİN’İN 30 OCAK TARİHLİ BİR MEKTUBUNA YANIT

 

MOSKOVA KENTİ STALİN-SEÇİM BÖLGESİNİN SEÇMEN TOPLANTISINDA KONUŞMA

 

ÖRGÜTSEL ÖNDERLİK SORUNLARI ÜZERİNE

 

PRATİK ÇALIŞMA ÜZERİNE

 

SSCB’DE SOSYALİZMİN EKONOMİK PROBLEMLERİ

 

SON SÖYLEV

 

Dilbiliminde Marksizm Üzerine, Stalin

 

ÖZELEŞTİRİ ÜZERİNE

 

ÖZELEŞTİRİ ŞİARININ BAYAĞILAŞTIRILMASINA KARŞI

 

TERMİNOLOJİK TANIMLAR VE ARAŞTIRMANIN KONUSU 1

 

TERMİNOLOJİK TANIMLAR VE ARAŞTIRMANIN KONUSU 2

 

PARTİ İNŞASININ ÖNÜNDEKİ GÖREVLER ÜZERİNE RAPOR

 

J.V. Stalin'in Ekonomistlerle Görüþme Tutanaði

 

SOSYALİZMİN NİHAİ ZAFERİ ÜZERİNE

 

İVANOV İVAN FİLİPOVİÇ YOLDAŞA YANIT

 

SOSYALİZMİN EKONOMİK SORUNLARI 

 

SOSYALIZME BRITANYA YOLU ÜZERINE

 

İVANOV İVAN FİLİPOVİÇ YOLDAŞA YANIT (tek Ulkede sosyalizm)

 

İKTİDARIN ELE GEÇİRİLMESİNDEN ÖNCE VE SONRA PARTİ

 

G. TELİYA YOLDAŞIN ANISINA

 

A.M. GORKİ'YE MEKTUP

 

"EMPERYALIST ZINCIR, EN ZAYIF YERINDEN KOPAR" TEZI

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN

 

Ulus Nedir?

 

ulusal sorunun ele alinisi uzerine

 

ULUSAL SORUN VE LENİNİZM

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- ULUSAL HAREKET

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- SORUNUN KOYULUŞU

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- ULUSAL-KÜLTÜREL ÖZERKLİK

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- "BUND", ONUN MİLLİYETÇİLİĞİ VE AYRILIKÇILIĞI

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- KAFKASYALILAR, TASFİYECİLERİN KONFERANSI

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- RUSYA'DA ULUSAL SORUN

 

----------------------------------------------

 

ANARSIZM VE SOSYALIZM

 

ANARSIZM MI SOSYALIZM MI?

 

DİYALEKTİK YÖNTEM

 

MATERYALİST TEORİ

 

PROLETER SOSYALİZMİ

 

ANARŞİSTLER PROLETER SOSYALIZMINE NASIL BAKIYORLAR?

 

DIALEKTIK MATERIALIZM

 

MARKSİST FELSEFİ MATERYALİZMİN TEMEL NİTELİKLERİ

 

TARİHSEL MATERYALİZM

 

DIYALEKTIK VE TARIHSEL MATERYALIZM

 

MARKSIZM VE ULUSAL SORUN - 1913 

 

KADROLAR ÜZERINE 

 

LENİNİZMİN TEMELLERİ ÜZERİNE - 1924

 

LENİNİZMİN TARİHSEL KÖKLERİ

 

YÖNTEM

 

TEORİ

 

PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ

 

KÖYLÜ SORUNU

 

ULUSAL SORUN

 

STRATEJİ VE TAKTIK

 

PARTİ

 

ÇALIŞMA STİLİ

 

EKONOMISTLERLE GÖRÜŞME TUTANAĞI -1942-52

 

SOVYET HALKLARINA FAŞİST SALDIRIYA KARSI SAVAS CAGRISI - 1941

 

TROÇKİ’NİN MEKTUBU ÜZERİNE

 

ÖZELEŞTİRİ ÜZERİNE

 

ÖZELEŞTİRİ ŞİARININ BAYAĞILAŞTIRILMASINA KARŞI

 

TROÇKİSTLER VE DİĞER İKİ YÜZLÜLERİN TASFİYESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER ÜZERİNE

 

ULUSAL SORUN VE LENİNİZM

 

ULUSAL SORUNUN ELE ALINISI UZERINE

 

DILBILIMINDE MARKSIZM ÜZERINE

 

STALIN: KORKUNÇ İVAN FILMI ÜZERINE

 

TROÇKİ’NİN MEKTUBU ÜZERİNE

 

BAY MORRISON’A CEVAP

 

Muhalefet Uzerine

 

ÇİN DEVRİMİ'NİN PERSPEKTİFLERİ ÜZERİNE

 

PARTI İÇI GELIŞMEDE KARŞITLIKLAR

 

PARTI İÇINDEKI KARŞITLIKLARIN KAYNAĞI

 

SBKP(B) İÇİNDEKİ MUHALEFETİN ÖZELLİKLERİ

 

SBKP(B) İÇİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

 

MUHALEFET İŞ BAŞINDA

 

PROLETARYA DİKTATÖRLÜ⁄Ü'NÜN DÜŞMANLARI MUHALEFETİ NE İÇİN ÖVÜYORLAR

 

MUHALEFET BLOKU'NUN YENİLGİSİ

 

SBKP(B) XV. KONFERANSININ PRATİK ANLAMI VE ÖNEMİ

 

TEK TEK KAPİTALİST ÜLKELERDE SOSYALİZMİN ZAFERİ SORUNU

 

SSCB'DE SOSYALİZMİN İNŞA SORUNU

 

MUHALEFET VE PARTİ'NİN BİRLİGİ SORUNU

 

ÇİN DEVRİMİ'NİN SORUNLARI

 

RKP(B) MK VE MKK PLENUM TOPLANTISINDA KONUŞMA TROÇKIZM ÜZERINE

 

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ FAALİYET RAPORUNU KAPAYIŞ KONUŞMASI

 

YENİ MUHALEFET"İN TEMEL SORUNDA, DEVRİMİMİZİN KARAKTERİ VE PERSPEKTİFLERİ SORUNUNDA TROÇKİZME GEÇİŞİ

 

MUHALEFET BLOKU'NUN PRATİK PLATFORMU

 

MUHALEFET BLOKU'NUN "DEVRİMCİ" SÖZLERİ VE OPORTÜNİST FİİLLERİ

 

MUHALEFET BLOKU'NUN GELİŞMESİNDE AŞAMALAR

 

MUHALEFET BLOKU'NUN TEMEL HATASI

 

MUHALEFET BLOKU'NUN SİYASİ VE ÖRGÜTSEL HATALARI

 

BOLSEVIK PARTI TARIHI

 

PARTI YARATILMASI DÖNEMI 1883-1901

 

PARTININ OLUŞTURULMASI - BOLŞEVIK MENŞEVIK GRUPLARIN ORTAYA ÇIKIŞI 1901-1904

 

BIRINCI RUS DEVRIMI DÖNEMINDE BOLŞEVIKLER VE MENŞEVIKLER 1904-1907

 

BOLSEVIKLERIN BAĞIMSIZ PARTI KURMASI 1908-1912

 

BIRINCI EMPERYALIST SAVAŞTAN ÖNCE BOLŞEVIK PARTISI 1912-1914

 

EMPERYALIST SAVAŞ DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1914-MART 1917

 

SOSYALIST DEVRIMI HAZIRLAMA DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI NISAN 1917-1918

 

İÇ SAVAŞ DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1918-1920

 

EKONOMIK RESTORASYONA GEÇIŞ DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1921-1925

 

SOSYALIST SANAYILEŞME DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1926-1929

 

TARIMIN KOLLEKTIFLEŞTIRILMESI DÖNEMINDE BOLŞEVIK PARTISI 1930-1934

 

SOSYALIST İNŞA MÜCADELESINDE BOLŞEVIK PARTISI- YENI ANAYASANIN KABULÜ 1935-1937

 

ANAYASA (INGILIZCE VE RUSCA)

 

SBKP(B) XVI. PARTİ KONGRESİ'NE SİYASİ FAALİYET RAPORU

 

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SBKP(B) XVI. PARTİ KONGRESİ'NE SİYASİ FAALİYET RAPORU

 

DÜNYA EKONOMIK KRIZI

 

KAPITALIZMIN ÇELIŞKILERININ KESKINLEŞMESI

 

SSCB İLE KAPITALIST DEVLETLER ARASINDAKI İLIŞKILER

 

SOSYALİST İNŞANIN BÜYÜYEN KABARIŞI VE SSCB'NİN İÇ DURUMU

 

ENDÜSTRILEŞMEDE BAŞARILAR

 

TARIM VE TAHIL SORUNU

 

İŞÇI VE KÖYLÜLERIN MADDI VE KÜLTÜREL DURUMLARININ İYILEŞTIRILMESI <

 

PARTI İÇI MESELELERDE YÖNETIM SORUNLARI

 

SAĞ SAPMA ÜZERİNE

 

SBKP(B)'DEKİ SAĞ SAPMA ÜZERİNE*

 

SINIFSAL DEĞİŞİKLİKLER VE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ

 

KOMİNTERN SORUNLARINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

 

IV İÇ POLİTİKA SORUNLARINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

 

SINIF MÜCADELESI ÜZERINE

 

SINIF MÜCADELESININ ŞIDDETLENMESI ÜZERINE

 

KÖYLÜLÜK ÜZERINE

 

NEP VE PAZAR İLIŞKILERI ÜZERINE

 

PARTININ PLÂNI:

 

TEORISYEN OLARAK BUHARIN

 

BEŞ YILLIK PLÂN MI YOKSA İKI YILLIK PLÂN MI?

 

EKIM ALANLARI SORUNU

 

TAHIL ALIMI ÜZERINE

 

DÖVIZ REZERVLERI VE TAHIL İTHALI ÜZERINE

 

PARTİ ÖNDERLİĞİ SORUNLARI

 

SONUÇLAR

 

YARIŞMA VE KİTLELERİN EMEK COŞKUSU

 

FELİX KON YOLDAŞ'A

 

BÜYÜK DÖNÜŞÜM YILI

 

TARIM POLITIKASI ÜZERINE

 

TARIM POLİTİKASININ SORUNLARINA İLİŞKİN

 

DENGE" TEORİSİ

 

"KENDİLİĞİNDENLİK" TEORİSİ

 

KENT VE KIR

 

KOLLEKTİF ÇİFTLİKLERİN NİTELİĞİ ÜZERİNE

 

KÜÇÜK KÖYLÜ ÇİFTLİKLERİNİN "İSTİKRARLILIĞI" TEORİSİ

 

SINIFSAL DEĞİŞİKLİKLER VE PARTİNİN POLİTİKASINDAKİ DÖNEMEÇ

 

SINIF OLARAK KULAKLARIN TASFİYESİ SORUNUNA İLİŞKİN

 

KOLLEKTIF ÇIFTLIK HAREKETININ SORUNLARINA ILIŞKIN

 

BÜYÜME ZORLUKLARI, SINIFLAR MÜCADELESI VE TÜM CEPHE BOYUNCA SOSYALIZMIN SALDIRISI


GENEL

 


- FAŞİZMİN SALDIRISI VE İŞÇİ SINIFININ FAŞİZME KARŞI BİRLİĞİ İÇİN MÜCADELESİ / DİMİTROW

- FELSEFE SÖZCÜKLERİ

- ORHAN KEMAL WEB SİTESİ- RUHİ SU

- FELSEFE ÜZERİNE 43 KİTAP (rar dosyası bilgisayarına indir)

- EMPERYALİZM NEDİR? - 1

- EMPERYALİZM NEDİR? - 2

- EMPERYALİZM NEDİR? - 3

- SOSYALİZMİN ALFABESİ (pdf)

- AZİZ NESİN KİTAPLARI

- Kadife ‘Devrimci’ Soros Paşa

- 6 - 7 EYLÜL OLAYLARI

- GEORGİ DİMİTROV

- Palmiro Togliatti - Faşizm Üzerine Dersler.pdf

- ilhan Arsel – Kuran Eleştirisi

- ilhan Arsel – Kuran Eleştirisi 2

- ilhan Arsel – Kuran Eleştirisi 3

- ihan Arsel – Kuran Eleştirisi 3-1

- Turan Dursun – Allah

- Turan Dursun – Din Bu I

- Turan Dursun – Kulleteyn

- SENDİKALAR ÜZERİNE

- SOSYALİZMDE EKONOMİK YASALAR

- Edebiyat Müzik ve Felsefe Üzerine

- Halk Cephesi ve Halk Demokrasisi

- BULGAR İŞÇİ PARTİSİ (K) BEŞİNCİ KONGRESİNDEM. K. RAPORU

- SOVYET EKONOMİSTLERİYLE BEŞ GÖRÜŞME

- SSCB EKONOMİSİNİN SOSYALİST DÖNÜŞÜMÜNDE DEVLETİN ROLÜ

- SBKP MK'nın YUGOSLAVYA KP MK'sına MEKTUPLARI

- ÖRGÜTLENME ÜZERİNE SEÇME YAZILAR

- MARKS ENGELS SEÇME YAPITLAR 1

- MARKS ENGELS SEÇME YAPITLAR 2

- LENİN'DEN ESERLER

- STALİN'DEN ESERLER

- POLİTİK EKONOMİ Ders Kitabı Cilt: I

- POLİTİK EKONOMİ Ders Kitabı Cilt: II

- Nikitin - Ekonomi-Politik.pdf

- BİR SOVYET OTOMATİK FABRİKASI

- TEİZM, ATEİZM VE MATERYALİZM

- YAŞASIN BÜYÜK EKİM SOSYALİST DEVRİMİ

- Lenin'in 'Devlet ve Devrimi'

- Lenin'in 'Devlet ve Devrimi' -2

- BÜYÜK EKİM SOSYALİST DEVRİMİ ve KOMÜNİST HAREKETİN ENTERNASYONAL KAREKTERİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ

- NEDEN Türkiye Sosyalist İşçi Partisi?-1

- TSİP'İ TANIYOR MUSUNUZ?-2

- TSİP'İ TANIYOR MUSUNUZ?-3

- NEDEN Türkiye Sosyalist İşçi Partisi?-4

- TSİP TARİHİNDEN -1

- TSİP TARİHİNDEN-2

- NEDEN Türkiye Sosyalist İşçi Partisi?-1

- TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ SOSYALİST SOLUN PUSULASI

- NEDEN SOSYALİZM

- SOSYALİZM YOLUNDA TSİP

- KISA POLİTİK DEĞERLENDİRİMLER VE TSİP’İN KURULUŞU

- 36.YILINDA TSİP/TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ/2

- 36.YILINDA TSİP/TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ/3

- 36.YILINDA TSİP/TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ/4

- ONURLU VE KOCA YÜREKLİ İNSAN: TÖB-DER GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN GAZİOĞLU

- Brecht'in Yaşamı Sanatı

- Rodos Tarihi - Ziver Bey

- İlhan İlhan - İlhan Erdost'a Armağan

- ÇİZGİLERLE NAZIM HİKMET / Müjdat Gezen & Savaş Dinçel

- İNSAN NASIL İNSAN OLDU / M. İlin - E. Segal

- Yeni Başlayanlar için Marx / Rius Karikatür

- Aziz Nesin Hikayeleri (Hikaye başlıkları yazıların sonunda)

- friedrich nietzsche - iyinin ve kotunun otesinde.pdf

- Platon - Devlet

- MAKSİM GORKİ: ANA

- Mitka Gribçeva: SENİ HALK ADINA ÖLÜME MAHKUM EDİYORUM

- Manuel Tiago:  'Yarın Bizimdir Yoldaşlar'

- Gladkov - Fabrika

- Sefiller - Victor Hugo

- Şeker Portakalı, Jose Mauro De Vasconcelos

- Victor Hugo – Sefiller 1

- Victor Hugo – Sefiller 2

- Victor Hugo – Sefiller 3

- Victor Hugo – Sefiller 4

- Victor Hugo – Sefiller 5

- Charles Darwin - Türlerin Kökeni.pdf

- Charles Darwin-Seksuel Secme.pdf

- Charles Darwin - İnsanın Türeyişi.pdf

- Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Duzeni I.pdf

- Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Duzeni II.pdf

- Bartolome de la Casas - Kızıl Derililer Nasıl Yok Edildi

- Boris Lvovic Vasilyev - Sakindi Oranın Şafakları

- Dolores İbarruri - Faşizmi Ezeceğiz

- Ilya Grigoryeviç Ehrenburg - Dipten Gelen Dalga

- Yervant Odyan - Yoldas Pancuni

- Paul Lafargue -Tembellik_Hakkı

- Tarık Akan - Anne Kafamda Bit Var

- Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 1

- Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 2

- Türkiye'de Sol Akımlar I 1908-1925

- Türkiye'de Sol Akımlar II 1925-1936

- Sosyalist Öğreti Yeniden


TSİP: GERÇEK YAYINLARI EĞİTİM  DİZİSİ BROŞÜRLERİ

FAŞİZM

NEDİR?

KAPİTALİZM NEDİR?

KAPİTALİZM

NEDİR?

EMPERYALİZM NEDİR?

EMPERYALİZM

NEDİR?

KAPİTALİZM NEDİR-1

KAPİTALİST TOPLUMDA

SINIFLAR

SOSYAL SINIF NEDİR?

SOSYALSINIF

NEDİR?

KAPİTALİST TOPLUMDA SINIF MÜCADELESİ

KAPİTALİST TOPLUMDA

SINIF MÜCADELESİ

 

SAYFA BAŞI

ANA SAYFA